รวมสมัครทั้งหมด 9 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2