รวมสมัครทั้งหมด 165 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
150
มัธยมศึกษาปีที่ 4
15